Komunidade Ilimanu Rejeita Atividade ba Esplorasaun Mineirasaun Marmore iha Foho Museu.

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Beheda 24-10-2020 Komunidade aldeia Ilimanu Suco Uma Kaduak Postu Administraitvu Laklo Munisipiu Manatutu hamutuk nain 62 nu’udar represensante husi komunidade bairo museu mak marka prezensa iha diskusaun komunitaria ho Rede ba Rai mai ho preokupasaun hanesan, sira rejeita atividade esplorasaun … Continue reading

Husi problema indemnizasaun Kaikoli, Rede ba Rai rekomenda tuir dalan negosiasaun

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Problema indemnisazaun ida ne’e komesa dada atensaun publiku wainhira lansamentu fatuk inan husi entidades governu no entidades benefisiariu sira ba alargamentu edifisiu Quartel Geral Polisia Nasional Timor-Leste Iha loron 10 fulan janeiro ne’ebé hamosu diferensia idea entre komunidade uma kain … Continue reading

Rede ba Rai: iha loron 10 de Dezembru sei komemora loron internasional ba Violasaun Direitus Umanus iha Timor-Leste

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Iha ámbitu komemorasaun loron Internasional Direitus Umanus ida ne’e nasaun hotu selebra loron ida ne’e nu’udar loron ida atu hare’e no reflete fila-fali ba situasaun direitus umanus ne’ebe akontese iha mundu internasional. Nasaun Timor-Leste ne’ebe hola parte ba nasaun ida … Continue reading

Rede ba Rai realiza diskusaun komunitaria ho komunidade covalima kona ba Efeitu ekstrasaun mina no gas iha rai maran

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Covalima 17 outubru 2019 Diskusaun komunitaria ida ne’e atu fahe esperiensia kona ba impaktu ekstrasaun mina no gas iha rai maran no Aprezentasaun kona ba lisaun aprendizajen husi estudu komparativu iha Cepu Indonesia ba komunidade no Autoridade Local husi munisipiu … Continue reading