Rede ba Rai: iha loron 10 de Dezembru sei komemora loron internasional ba Violasaun Direitus Umanus iha Timor-Leste

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Iha ámbitu komemorasaun loron Internasional Direitus Umanus ida ne’e nasaun hotu selebra loron ida ne’e nu’udar loron ida atu hare’e no reflete fila-fali ba situasaun direitus umanus ne’ebe akontese iha mundu internasional. Nasaun Timor-Leste ne’ebe hola parte ba nasaun ida … Continue reading