Komunidade Ilimanu Rejeita Atividade ba Esplorasaun Mineirasaun Marmore iha Foho Museu.

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Beheda 24-10-2020 Komunidade aldeia Ilimanu Suco Uma Kaduak Postu Administraitvu Laklo Munisipiu Manatutu hamutuk nain 62 nu’udar represensante husi komunidade bairo museu mak marka prezensa iha diskusaun komunitaria ho Rede ba Rai mai ho preokupasaun hanesan, sira rejeita atividade esplorasaun … Continue reading