La fo Valor Ba Maluk Alezadu Hodi Moris Justu

Roberto Januario
Benedictus CoaAfetadu alargamentu estrada iha rai enclave Oe-cusse, vitima sira iha rai ne’e, ezizi nafatin sira nia direitu, tanba laiha solusuan ne’ene justu ba sira. Benedictus Coa, ne’ebe mak sai vitima ba iha alargamentu estrada ida ne’e
Benedictus Coa Vitima husi alargamentu Estrada, iha aldeia Mahata Suku Costa. Ho situasaun ne’ebe Benedictus hasoru, nia tenke hela iha lona okos, hamutuk ho nia fen, oan no beoan sira. Benecdictus ne’ebe ho kondisaun fiziku alezadu, no tenke uza aitongka, labele hamrik kleur.
Benedictus Coa simu ona ona material hodi halo uma, maibe nia rasik la hetan lista distribuisaun material ne’e. ba ekipa monitorizasaun Benedictus relata katak, ekipa ZEESM lori material mai hatun deit,
“ekipa ZEESM lori material mai tun, no sira fila kedas. kona ba osan badaen mos hanesan,sira fo deit $600 no la fo dokumentu balun ba hau asina. Hau hare sira nia hahalok ne’e,hau hateten katak sira tenke ukun lolos, hakarak halo terus deit ami emai kiak sira”. Tenik Beneditus ho laran triste
Vitima efetadu ida ne’e reafirma liutan katak udan most un dadauk, no hau espera katak badaen bele halo uma ne’e hotu lalais, atu nune’e bele muda. Liu hosi dadalia ho ekipa monitorizasaun familita vitima ne’e rekomenda ba autoridade katak persija tun mai hare komunidade ne’ebe afeta hosi projetu ZEESM nian kondisaun, atu bele kompleta material balun ne’ebe kuran, labele taka matan ba komunidade ne’ebe kbiit laek no komunidade hirak ne’e persija hela fatin ne’ebe justu ba familia.
Hosi observasaun ne’ebe ekipa monitorizasaun hetan katak la fo valor bae ma alejadu sira, manipulasaun dadus/balun hetan dokumentus no balun lae, laiha monitorizasaun ba asaun ne’ebe sira halo ona no laiha kontrola hosi autoridade ZEESM ba distribuisaun material no mos osan ba badaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *