Haforte serbisu kazu liu husi Reflesaun kazu loron 3 iha Dare

Dare 25-27 de Novembru 2019

Rede ba rai realiza reflesaun kazu hamutuk ho pontu focal husi organizasaun membru sira ho Objeitivu principal hadi’a no haforsa sistema rai dadus kazu liuhosi kria database kazu eviksaun, hamosu sistema servisu kazu no sistema akompaniamentu kazu ne’ebé mak forte sente forte (pesoalmente no iha organizasaun) atu hala’o servisu kazu no responde ba kreximentu kazu ne’ebé iha.

Koordenador Nacional Rede ba Rai Pedrito Vieira iha nia abertura ba reflesaun hateten katak Servisu kazu nu’udar pilar boot ida iha Rede ba Rai ninia Planu Estratéjiku. Rede ba Rai no membru sira iha istória naruk responde ba kazu eviksaun no agora sai koñesidu iha komunidade nia let no mós husi Governu kona-ba servisu kazu nian

“Bazeia ba planu estratéjiku Rede ba Rai nian katak iha grupu servisu tolu ne’ebe iha Rede nia okus: Grupu Lei no Politika; Grupu Edukasaun no Mobilizasaun no Grupu Servisu Kazu. Maske identifikasaun seidauk fiksu liu agora dadaun iha membru lubuk ida ne’ebé mak envolve an maka’as iha servisu kazu nian. Ita iha rekursu barak iha Sekretariadu no mós iha membru sira. Iha koordenadór kazu ida no koordenadór legál, ita iha advogadu lubuk ida ne’ebé mak agora foka ba asuntu rai nian, Ita mós iha esperiénsia barak ba servisu kazu nian. Alende forsa hirak ne’e agora dadaun mosu dezafiu balu ba ita nia servisu kazu. Ita seidauk iha sistema forte atu jere kazu no fahe servisu ba malu. Ita agora dadaun enfrenta kreximentu kazu eviksaun tanba governu iha planu infrastrutura no planu dezenvolvimentu barak no mós tanba mega projetu ne’ebé mak implementa iha Oecusse no Tasi Mane”, tenik nia

Durante Reflesaun pontu focal husi organizasaun membru sira hare’e hikas fali saida mak rede halo ona relasiona ho serbisu kazu nian, halo analiza ba susesu no dezafiu ne’ebe durante ne’e rede hasoru, identifika problema spesifiku sira ne’ebe durante ne’e sai hanesan bareira ba serbisu kazu entre rede ho membru no produs rekomendasaun ne’ebe sai hanesan matadalan ba serbisu kazu rede ba rai ba future oin mai.

Pontu focal Rede ba rai husi Assosiasaun HAK Evagelino Gusmão hateten durante lorron 3 reflesaun ne’e hotu-hotu esforsu atu oinsa produs idea no planu atu hadiak serbisu Kazu iha Rede ba Rai “husi dokumentu ne’ebe ita produs durante reflesaun loron 3 ne’e bele sai hanesan ita nia guião no baze ida atu bele konkista ita nia asaun no serbisu iha baze” dehan Evangelino iha loron datoluk ba Reflesaun kazu iha sentru treinamentu Is-Maik Dare.

Reflesaun ida ne’e halao durante loron 3 iha salaun treinamentu Is-Maik Dare no partisipa maximu husi pontu focal Rede iha organizasaun membru sira mak hanesan JSMP, Belun, HAK, UNAER, Jurista Advokasia, Asosiasaun Rede Covalima, Fundasaun Mahein, Oxfam, RDDU, AJAR