Implementasaun Sidade Universitariu iha Aileu, Rede ba Rai konsidera MESSK Falha no Viola Lei Espropriasaun

Konferensia da Imprensa husi Comunidade Afeitadu sira iha Munisipiu Aileu Suco Bandu-Dato

Loron hirak ikus ne’e espalla informasaun makas kona ba prekupasaun komunidade afeitadu husi kriasaun sidade universitaria iha Suco Bandu-Dato Postu Adminsitrativu Aileu Villa Munisipiu Aileu. Informasaun ida ne’e espalla iha publiku relasiona ho insatisfasaun husi komunidade rai nain sir aba entidade benefisiariu husi projeitu ida ne’e mak Ministeriu Ensinu Superior, Siensia no Kultura. 

Uluk nanain persija tebes ba ita atu hare’e didiak planu governu nian atu hari’I sidade universitariu ida ne’e. Planu Governu deside hili munisipiu Aileu sai tarjetu ba hari’i Sidade Universidade, ne’ebe ho intensaun ba desentraliza edukasaun iha nivel superior nian mai komunidade, ne’ebe fora husi Dili. Tuir informasaun ne’ebe mak iha Kriasaun Sidade universitariu ida ne’e nu’udar komprimisiu Oitavu governu konstitusional nian ne’ebe deskreve mos iha programa governu nian iha pajina 22 nu 2.1.7 (Ensinu Superior) Alinea da-ne’en. Planu ida ne’e deside iha Jullu 2019 no sei hahu’u halao nia konstrusaun fiziku iha tinan 2020. 

Bazea ba levantamentu dadus ne’ebe ekipa interministerial rekolla iha komunidade 102, Uma 44 no 58 plantasaun ne’ebe governu sei indemniza no kustu ba indemnizasaun ne’e ho total 1,037 Milloens Dolares Amerikanu previstu iha orsamentu ba grande projeitu ho total 2.1 Milloens, no Informasaun husi Diresaun Nasional Aprovizionamentu Ministeriu Obras Publiku ne’ebe publika iha media Tatoli IP hatudu katak husi kompanha 40 resin ne’ebe mak tuir konkursu atu halo estudu viabilidade ba projeitu Sidade Universitariu Aileu ne’e Manan husi Kompanha Bernabard husi Espanha no kustu ba estudu viabilidade ida ne’e total Rihun 550US$. 

Saida mak Provoka insatisfasaun husi Komunidade Rai nain sira? 

Komunidade ne’ebe maka sai afetadu ba projetu konstrusaun Sidade Universidade iha Munisipiu Aileu, hamutuk ema nain 59 (tuir dadus rejistu rai husi SNC) ho Uma Kain hamutuk 27 ho total membru familia hamutuk ema nain 132 ne’ebe kompostu husi feto 64 no mane 68 inklui ema faluk nain ne’en kompostu husi feto nain 4 no mane nain 2, difisiente nain 1 [feto], moras kroniku nain 2 [feto], ne’ebe kategoria hanesan grupu vulneravel, maka dau-udaun reziste hela, exeptu hirak ne’ebe dau-daun prontu atu halo espropriasaun no simu kompensasaun.

Tuir prosesu normal no legal, iha implementasaun kualker Projeitu tuir Lei ne’ebe mak Vigor iha Timor Leste sempre iha faze por faze. Faze importante sira ne’ebe determinante tebes mak konsultasaun publiku no mos negosiasaun entre parte rua, entidade benefisiariu  no komunidade afeitadu sira. 

Infelizmente husi Total konsultasaun publiku 14 inklui mos konsultasaun nivel alto dala 2 ne’ebe involve Sua Excelencia Primeiru MInistru Sr. Taur Matan Ruak ida ne’e la rezulta konkordansia entre parte rua. 

Insatisfasaun ida ne’e mosu relasiona ho aprosimasaun ne’ebe mak aplika husi entidade benefisiariu sira liu-liu Ministeriu Ensinu Superior, Siensia no Kultura tamba;

  1. La iha Konsiderasaun ba komunidade sira nia direitu nu’udar nain ba rai 
  2. La konsidera hodi tetu opsaun alternativa ne’ebe ami oferese ba Governu hanesan oferese hikas Rai MAUSADU iha Suco Bandudato, Lau-Usi no Lahae, ho luan hectare 66 ne’ebe la iha komunidade ruma maka posse dura-doura nomos rai HUNDOLTE iha Suco Liurai ho Malere, ho luan hectare 26. Ba opsaun hirak ne’ebe oferese, ami konsidera propriedade estadu nian, liu-liu MAUSADU tanba uluk iha tempu Portuges nian espasu ne’e utiliza hodi konstroi eskola ba komunidade sira, nune’e Governu liu husi Ministeriu Justisa la konfuzu bainhira halo despezu administrativu no entidade benefisiariu hanesan Ministeriu Ensinu Superior, Siensia no Kultura la presiza preve orsamentu hodi halo indeminizasaun no ka kompensasaun.
  3. Uza autoridade seguransa hodi intimida no hamosu terror ba komunidade afeitadu sira
  4. Entidade Benefisiariu Ministeriu Ensinu Superior la halo Tuir Prosediementu sira ne’ebe harerek ho klaru ona iha Lei Nu 8/2017 kona ba Espropriasaun Tanba Utilidade Publiku.
  5. Governu admite Kompañia Bernabad no hetan seguransa husi aparellu estadu-Polisia Nasional Timor-Leste [PNTL] hodi halo estudu viabilidade ba propriedade ami nian sem komunika ami, ne’e konsidera hanesan aktu illegal, no hatudu karater obrigatoriu no ka brutalizmu.
  6. Maske ami seidauk konkorda ho mekanizmu hirak ba espropriasaun ne’ebe la aplika tuir lei, entidade benefisiariu sira haruka ona maluk balu inklui obriga ami hodi loke ona ami nian konta bankaria.
  7. Governu la halo estudu ba impaktu sosial no realojamentu mai ami komunidade ne’ebe sei konsidera nu’udar afetadu ba projeitu ne’e rasik.
  8. Iha mos ona kazu krime ne’ebe involve aparellu estadu nian hanesan Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), maske kazu ne’e taka ona.

Tamba saida mak Rede Ba Rai konsidera MESSK nun’udar entidade benefisiariu Falla iha Implementasaun Sidade Universitariu ida ne’e?

Governu liu husi Ministeriu Justisa nomos entidade benefisiaria hanesan Ministeriu Ensinu Superior, Siensia no Kultura, viola direitu primariu hirak ne’ebe haktuir iha lei numeru 8/2017 ne’ebe koalia kona ba Espropriasaun tanba Utilidade Publiku, prinsipali liu; Artigu 8 [Prinsipiu Espropriasaun], ne’ebe prinsipal liu iha alinea 3 hatete katak; Espropriasaun sempre ho karater exesional, no tenki uza de’it bainhira la posivel uza bein imovel seluk hodi konkretiza finalidade ka dezena fali projetu ne’ebe atu implementa ho fundamentu ba ninia fin. Artigu 42 [Despezu], ne’ebe prinsipal iha alinea 2 ne’ebe hatete hala’ok tenki iha kondisaun ne’ebe fo garantia dignidade ema nian, direitu no seguransa ba ema ne’ebe afeta, nomos respeita nafatin ba prinsipiu no proporsionalidade, ba adekuasaun no la’os ho diskriminasaun. 

Husi dadus no informasaun sira ne’ebe mak RBR rekolla, tantu husi Diskusaun komunitaria iha Aileu ho Komunidade afeitadu sira no mos diskusaun husi Ekipa Ensinu Superior inklui hare’e ba aspetu legal sira hare’e katak Propriedade rai identifikadu ba projetu ho hektares 36 partense ba rai komunidade (rai heransa) tuir lei no.13/2017 konsidera nu’udar DIREITU INFORMAL PROPRIEDADE. Antes ne’e komunidade sira rejista ona no iha ona publikasaun mapa, enfelismente laiha ema ruma mak halo reklamasaun inklui Estadu rasik (DNTP Municipiu Aileu). Iha levantamentu dadus husi ekipa interministerial laiha estudu klean ba impaktu Sosial, kultural, ekonomia no planu ba realojamentu. Agora parte entidade benefisiaria(MInisteriu Ensino Superior, Siensia no Kultura) atu halo ona indeminizasaun ba uma no ai-horis, la iha indeminizasaun ba rai. Konsidera katak entidade benefisiaria falla no viola prosedimentu legal sira no prinsipiu sira. intende katak, Faze indeminizasaun nu’udar faze ikus husi faze naruk ida, antes ne’e persija atu halo aktu preliminar sira konforme artigu 18 husi lei numeru 8/2017 nia aplikasaun mak hanesan; Planeamentu ba projetu (levantamentu cadastru, lisensiamentu Ambiental, estudu impaktu social, planu realijamentu, relatoriu ba analiza projeitu, relatoriu justifikativu), Konsultasaun publika, (tenke rona komunidade sira nia preukupasaun). 

Saida mak Entidade Benefisiaria Persija atu konsidera hikas iha Kriasaun Sidade Universitaria ida ne’e mak Konsidera sira nia direitu nu’udar nain ba rai, no Konsidera no bele tetu hikas opsaun ne’ebe komunidade fo hodi hili rai seluk iha Mausadu iha Suco Bandudato, Lau-Usi no Lahae, ho luan hectare 66. Labele uza autoridade seguransa hodi intimida no hamosu terror ba komunidade afeitadu sira. Husu ba Entidade Benefisiariu Ministeriu Ensinu Superior atu halo Tuir Prosediementu sira ne’ebe harerek ho klaru ona iha Lei Nu 8/2017 kona ba Espropriasaun Tanba Utilidade Publiku.