Rede ba Rai realiza diskusaun komunitaria ho komunidade covalima kona ba Efeitu ekstrasaun mina no gas iha rai maran

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Covalima 17 outubru 2019 Diskusaun komunitaria ida ne’e atu fahe esperiensia kona ba impaktu ekstrasaun mina no gas iha rai maran no Aprezentasaun kona ba lisaun aprendizajen husi estudu komparativu iha Cepu Indonesia ba komunidade no Autoridade Local husi munisipiu … Continue reading