Implementasaun Sidade Universitariu iha Aileu, Rede ba Rai konsidera MESSK Falha no Viola Lei Espropriasaun

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Loron hirak ikus ne’e espalla informasaun makas kona ba prekupasaun komunidade afeitadu husi kriasaun sidade universitaria iha Suco Bandu-Dato Postu Adminsitrativu Aileu Villa Munisipiu Aileu. Informasaun ida ne’e espalla iha publiku relasiona ho insatisfasaun husi komunidade rai nain sir aba … Continue reading

Konsultasaun Publiku ba Dala 3 Maibe Seidauk iha Serteza ba Komunidade nia Direitu ba Rai

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Dili 21 de janeiro 2021  Komunidade afeitadu husi alargamentu Aeroportu Internasional Nicolau Lobatu hato’o sira nia prekupasaun iha konsultasaun publiku ne’ebe halao husi ekipa interministerial Kompostu husi Ministeriu Obras Publiku,ANATL (Autoridade Nasional Aviasaun Timor-Leste) no ADB (Asian Development Bank), Diresaun Nasional Terras e … Continue reading

Komunidade Ilimanu Rejeita Atividade ba Esplorasaun Mineirasaun Marmore iha Foho Museu.

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Beheda 24-10-2020 Komunidade aldeia Ilimanu Suco Uma Kaduak Postu Administraitvu Laklo Munisipiu Manatutu hamutuk nain 62 nu’udar represensante husi komunidade bairo museu mak marka prezensa iha diskusaun komunitaria ho Rede ba Rai mai ho preokupasaun hanesan, sira rejeita atividade esplorasaun … Continue reading

Husi problema indemnizasaun Kaikoli, Rede ba Rai rekomenda tuir dalan negosiasaun

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Problema indemnisazaun ida ne’e komesa dada atensaun publiku wainhira lansamentu fatuk inan husi entidades governu no entidades benefisiariu sira ba alargamentu edifisiu Quartel Geral Polisia Nasional Timor-Leste Iha loron 10 fulan janeiro ne’ebé hamosu diferensia idea entre komunidade uma kain … Continue reading

Rede ba Rai: iha loron 10 de Dezembru sei komemora loron internasional ba Violasaun Direitus Umanus iha Timor-Leste

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Iha ámbitu komemorasaun loron Internasional Direitus Umanus ida ne’e nasaun hotu selebra loron ida ne’e nu’udar loron ida atu hare’e no reflete fila-fali ba situasaun direitus umanus ne’ebe akontese iha mundu internasional. Nasaun Timor-Leste ne’ebe hola parte ba nasaun ida … Continue reading