Rede ba Rai Sai Observador ba Konsultasaun Husi MRLAP

Manufahi, 26/09/2019  
Rede ba Rai sai Obsevador ba konsultasaun publika ba Lei Kustumariu no Justica Tradisional ne’ebe halao husi Ministeriu Reforma Lejislativa Assunto Parlamentar iha munisipiu Tolu (3) Aileu, Ainaro, Manufahi hahu’u husi loron 24-27 no hetan assistensia husi kompanha konsultan Watugari Coelho.

Asesor  Sosio kultura Ministeriu Reforma Legislativa Asunto Parlamentar Josh Trindade iha nia intervensaun haktuir katak prosesu Outavu governu konstitusional iha prioridade atu halo lei ida atu kria interligasaun entre justisa tradisional no justisa formal no Konsultasaun ida ne’e ami lao tuir lian 18 ne’ebe ami identifika no sei halo encontro dala 25 iha Timor laran,

“Objeitivu husi konsultasaun ne’e mak hakarak atu halibur informasaun husi lia-nain Chefe Suco, Chefe Aldeia no Autoridade komunitaria kona ba prosesu tesi lia iha ita nia komunidade ida idak nia le’et. Konsultasaun ida ne’e nu’udar peskiza ida atu rekolla informasaun sira husi Autoridade komunitaria no rezultadu husi informasaun ne’e sei hakerek sai relatoriu ida no relatoriu ne’e sei sai dokumentu politika ida hodi sai baze atu dezemvolve enkuadramentu legal hodi regula interligasaun entre lei formal no lei tradisional”, tenik nia.

Iha momentu hato’o observasaun Ines Martins representante membru Rede ba Rai hateten katak persija iha esplikasaun ne’ebe klean kona ba assuntu Lei Kustumariu no Justisa Tradisional ba lia-nain no lider komunitaria atu bele sai baze ba sira atu hato’o informasaun ne’ebe klaru kona ba prosesu tesi lia ne’ebe akontese tuir lian no lisan ne’ebe sira iha “Komunidade rasik hakarak atu hatene kona ba definisaun husi lei formal no lei tradisional ne’e mak saida tuir Timor-Leste nia kontekstu atu komunidade bele define lolos molok ita tama ba diskute assunto lei kustumariu ka justisa tradisional”, nia haktuir

komunidade husi Postu administrativu Alas Suco Uma berloik Antonio faria apresia no ho planu husi Ministeriu Reforma Lejislativa Assunto Parlamentar ne’ebe halao ona konsultasaun ba Lei kustumariu no Justisa Tradisional ba lia-nain lider komunitaria sira “agradese tebes ba esforsu husi ekipa Ministeriu Reforma Lejislativa Assunto Parlamentar ne’ebe mai halao ona konsultasaun to’o ami nia munisipiu ba oin tuir hau persija fo kapasitasaun ba ita nia lia-nain no lider komunitariu sira atu bele hatene diak liu tan prosesu tesi lia ne’ebe tuir duni ita nia justice tradisional”, dehan nia.

Konsultasaun ida ne’e partisipa husi Autoridade Munisipiu, PNTL, Lia-nain, chefe Suco no Chefe aldeia sira no mos Observador husi instituisaun estadu no Sosiedade Civil.