Rede ba Rai realiza diskusaun komunitaria ho komunidade covalima kona ba Efeitu ekstrasaun mina no gas iha rai maran

Covalima 17 outubru 2019

Diskusaun komunitaria ida ne’e atu fahe esperiensia kona ba impaktu ekstrasaun mina no gas iha rai maran no Aprezentasaun kona ba lisaun aprendizajen husi estudu komparativu iha Cepu Indonesia ba komunidade no Autoridade Local husi munisipiu Covalima. Inisiativa ba diskusaun komunitaria ida ne’e hare’e ba planu governu Timor Leste nian ne’ebe sei halo ekstrasaun ba mina no gas iha rai maran (Onshore) ne’ebe responsabiliza husi Kompanha Timor Resource no sei halao iha inisiu tinan 2020.

Iha atividade ida ne’e Rede ba Rai fahe hanoin hamutuk ho komunidade kona ba oinsa industria mina nia impaktu ba Natureza no komunidade sira nia Rai,  Aprezenta fila fali rezultadu estudu komparativu ne’ebe parseiru no membru Rede sira halao ona iha fulan marsu 2019 iha fatin perfurasaun mina bo’ot iha Indonesia, Cepu.

Chefe suco kamnasa Samuel Barros hato’o nia prekupasaun relasiona ho atividade prefurasaun ne’e ha future tamba persija iha estudu klean, no tenke akompanha didiak komunidade afeitadu sira “ida ne’e hanesan obra bo’ot ida ne’ebe sei halo prefurasaun mina iha rai 4 Raimea, Matai, Labarai ho kamansa, Perfurasaun mina iha rai maran ne’e persija estudu klean atu nia perfurasaun bele susesu no labele akontese ho saida mak akontese iha Lapindo-Indonesia, nu’udar lider lokal Ami La aseita ho kompensasaun kada metro kuadradu 3 dolar tamba ida ne’e la sufisiente no husu ba governu atu kria kondisaun ba komuniadde afeitadu no akompanha sira to’o iha etapa ne’ebe mak sira sente katak sira nia finanisial ne’e seguru ona”, tenik nia iha salaun Centro Komunidae Covalima

Iha fatin hanesan komunidade husi suco Debos Aldeia Asurai Maria Moniz husu ba parte governu no kompanha atu bele involve parte hotu iha momentu halo konsultasaun, “husu ba governu Timor-Leste liu-liu kompanha Timor Resource atu involve parte hotu iha momentu konsultasuan hanesan autoridade local, lider komunitariu no komunidade sira atu bele rona malu”, tenik nia.

Entertantu tuir informasaun ne’ebe Rede asesu liu husi termu referensia husi kompanha Timor Resource nian katak kompanha ida ne’e husi Australia no halao seribisu ba ekstrasaun mina no gas iha rai maran (Onshore). Timor Resource halo kontratu ho governu desde 2016, no iha agustu 2018 komesa halo ona studu seismiku ne’ebe hetan akompanhamentu husi Timor Gap identifika ona posu 5 husi kada posu sei okupa rai mais ou menus hektar 1, no iha tempo badak nia laran sei halo konsultasaun publiku kona ba sira nia planu to’o to’o fualn Dezembru. Tuir planu Timor Resource sei hahu’u halao atividade perfurasaun iha inisiu tinan 2020.